Interreg FUMU SKHU/1902/4.1/048

Košice, 14.6.2021 Organizácia K13 – Košické kultúrne centrá v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Maďarským Szabadtéri Néprajzi Múzeum sa zapoja do profesionálneho tréningového programu Interreg na podporu tvorby expozícií pre zamestnancov kultúrnych inštitúcií. Partnerská spolupráca Slovenska a Maďarska potrvá do 30.6.2022. 

Múzejné metodické a vzdelávacie centrum pri Maďarskom múzeu v prírode vypracovalo akreditovaný tréningový program pre zamestnancov kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Jeho cieľom je ukázať účastníkom programu ako pripravovať a realizovať expozície na profesionálnej a medzinárodnej úrovni. Bude to zároveň aj prvý krok smerom k intenzívnemu rozvoju spolupráce medzi slovenskými a maďarskými múzeami.

Skúsenosti maďarského metodického centra, získané počas viac ako 10 rokov vývoja, sa transformovali pre potreby slovenských partnerov a zamestnancov múzeí a galérií. Tí získajú „know-how“ na prípravu a realizáciu expozícií, až po jeho aktívne využitie v rámci vzdelávania. Za jeden z hlavných cieľov sa tiež považuje budovanie a rozširovanie medzinárodnej siete múzejnej spolupráce. Projekt, ktorý potrvá 16 mesiacov je financovaný Európskou úniou vo výške 181 268,4 eur, si kladie za cieľ preniesť metodiku odbornej prípravy múzeí a galérií vyvinutú spoločnosťou MOKK na jej slovenských partnerov. Je to tiež prvý krok k inštitucionalizovanej spolupráci medzi slovenskými a maďarskými múzejnými organizáciami, čo môže slúžiť ako podnet pre ďalšiu spoluprácu v budúcnosti. Súčasťou projektu budú odborné školenia za účasti maďarských a slovenských múzejných i galerijných profesionálov, študijná cesta po Slovensku a Maďarsku zameraná na spoznávanie osvedčených postupov, ako aj nová letná univerzita na vypracovanie koncepcií cezhraničnej spolupráce.

Do projektu prispeje aj Košický samosprávny kraj, ktorý spolu s Maďarským múzeom a organizáciou K 13, Košické kultúrne centrá zorganizuje sériu workshopov, mapovanie prostredia i študijný pobyt pre zapojených profesionálov . 

 „V rámci týchto workshopov zamestnanci múzeí a galérií získajú vedomosti a zručnosti o tom, ako realizovať kvalitné a atraktívne expozície a výstavy, ako osloviť návštevníkov  alebo ako využívať marketingové nástroje,“ vysvetlil za riaditeľ organizácie K 13 JUDr. Tomáš Petraško.

Účastníci budú mať možnosť aplikovať svoje poznatky na modelovej výstave. Zúčastnia sa letnej školy, ktorá bude organizovaná najmä online, s cieľom upevniť ich nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Výstupom bude sumarizačná správa silných a slabých stránok múzejného a galerijného sektora v oboch krajinách za účelom rozvoja ďalšej spolupráce.

Viac informácií o programe nájdete na www.k13.sk, https://web.vucke.sk/sk/ alebo https://www.skhu.eu/?lang=sk  , www.mokk.skanzen.hu

Údaje o projekte:

ID projektu: SKHU / 1902 / 4.1 / 048

Názov programu: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko

Názov projektu: Budovanie kapacít v cezhraničnom partnerstve múzeí v budúcnosti

Skratka názvu projektu: FUMU

Názov fondu : Európsky fond regionálneho rozvoja

Inštitúcie realizujúce projekt:

• Szabadtéri Néprajzi Múzeum

• Košický samosprávny kraj

• K13 – Košické kultúrne centrá

Sumár projektu: 

Výstavy v múzeách tvoria významnú ponuku v cestovnom ruchu. Napriek tomu sa profesionálnym požiadavkám na prípravu a realizáciu expozícií venuje málo pozornosti.  V rámci tohto projektu sa know-how získané počas viac ako 10 rokov vývoja  tohto profesionálneho tréningového programu transformuje pre potreby odborníkov zo Slovenska v oblasti múzeí a galérií. Projekt prinesie vzdelávanie pre zamestnancov v spolupráci Maďarského Szabadtéri Néprajzi Múzeum, K 13 – Košických kultúrnych centier a Košického samosprávneho kraja. 

Organizácia K13 sa do projektu zapojí formou mappingu prostredia v oblastí múzeí a galérii a taktiež výberu odborníkov, ktorí sa zapoja do školiaceho procesu projektu. Košické kultúrne centrá zorganizujú sériu workshopov  na témy Audience development a Soft skills pre profesionálov v oblasti múzeí a galérií. Organizácia K13 zorganizuje taktiež študijnú „visit tour“ po Slovensku a Maďarsku za účelom výmeny skúsenosti a nadobudnutia nových poznatkov pri návšteve najznámejších inštitúcií v profesijnej oblasti. Mobilita prinesie účastníkom projektu možnosť osobne spoznávať najnovšie trendy v oblasti tvorby expozícii. Dôležitou súčasťou je taktiež networking jednotlivých účastníkov na medzinárodnej úrovni. Medzi priority projektu patrí taktiež posilnenie spolupráce a budovanie budúcich partnerstiev medzi odborníkmi zo Slovenska a Maďarska. 

Začiatok projektu: 1. 3.2021

Ukončenie projektu: 30.6.2022

Trvanie projektu: 16 mesiacov

Finančná podpora projektu : 

Európsky fond regionálneho rozvoja : 34.289,00 EURO

Národné spolufinancovanie :  4.034,00 EURO

Vlastné spolufinancovanie : 2.017,00 EURO

Spolu:  40.340,00 EURO

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Mapping a vyhodnotenie potrieb múzeí a galérii Košického regiónu

na stiahnutie:

INTERREG-FUMU-Zoznam-vybranych-profesionalov-SJ-1.pdf (57 stiahnutí)

INTERREG-FUMU-List-of-selected-professionals-AJ.pdf (46 stiahnutí)

Mapping-and-evaluating-the-needs-of-museums-and-galleries-ENG-1.pdf (53 stiahnutí)

Mapovanie-a-vyhodnotenie-potrieb-muzei-a-galerii-SK-1.pdf (44 stiahnutí)