Výmenníky/SPOTs

Vymennik_Obrody

Vymenník Obrody

Projekt SPOTs spolu s Kasárňami/Kulturparkom boli kľúčovými projektmi – INTERFACE 2013, ktorých zámerom bola decentralizácia kultúry zo stredu mesta do jeho okrajových a obytných častí.  Autori pôvodnej myšlienky – pretvoriť nevyužívané výmenníky tepla na kultúrne body okraja, vychádzali zo skutočnosti, že na sídliskách existujú budovy zastaranej a nevyužívanej infraštruktúry, ktorými sú objekty výmenníkových staníc, postavené v 60. a 70. rokoch 20. storočia.

Projekt Košice INTERFACE 2013, s ktorým Košice získali titul EHMK, sa zaoberá dlhodobou transformáciou mesta prostredníctvom kultúry. Je zameraný na budovanie chýbajúcej kultúrnej infraštruktúry v meste, rozvoj kreatívneho priemyslu, podporu komunitného rozvoja a občianskej participácie.

Spoty sú originálnym košickým projektom. Košice ako prvé mesto z doterajších európskych hlavných miest kultúry, prišlo s myšlienkou využiť už nefunkčné a chátrajúce sídliskové objekty a zmeniť ich na multifunkčný kultúrny priestor. To, že bol tento nápad dobrý, potvrdzujú obyvatelia sídlisk, ktorí  ich využívajú. Ako veľké pozitívum ich vníma aj zahraničie.

Výhodná poloha výmenníkov v obytných súboroch umožnila ich aktívne zapojenie sa do revitalizácie panelových sídlisk. Kultúrne body okraja sa stali priestormi, ktoré reagujú na špecifické potreby skupín obyvateľov a mestských častí s cieľom podporovať komunitný rozvoj a vytvárať umelecké projekty v komunitách. V rámci projektu SPOTs vzniklo už osem výmenníkov troch typov –  komunitné, rezidenčné a špecifické. Stali sa pulzujúcimi tepnami na sídliskách, ktoré umožňujú stretávanie sa ľudí s rôznymi skúsenosťami, vytvárajú nové príležitosti na zoznamovanie sa s umením, inými kultúrami, výmenu zážitkov a získavanie nových zručností.

Vymennik Vazecka

Výmenník Važecká

Aj vďaka zrekonštruovaným výmenníkom majú dnes Košičania bližšie ku kultúre. K dvom, už dávnejšie fungujúcim na Ulici obrody a Brigádnickej, pribudlo pred a počas kultúrneho roka ďalších šesť (Ľudová, Štítová, Wuppertálska, Jegorovovo, Važecká a Mestský výmenník) a umenie sa tak dostalo aj do sídliskových a okrajových častí mesta v mestských častiach Západ, Staré mesto, Sídlisko KVP a Nad jazerom. Ponúkajú nielen kultúrne, vedecké, ale aj športové vyžitie pre ľudí všetkých vekových kategórií. Tanec, in-line korčuľovanie, indoor skating, súťaže, filmové predstavenia, tvorivé dielne, vedecké kaviarne či rôzne diskusné fóra sú Košičanom o čosi bližšie a dostupnejšie ako predtým.

Hlavným zámerom projektu SPOTs je šírenie kultúry do okrajových častí mesta, revitalizácia sídlisk a zapojenie obyvateľov do umeleckých a kultúrnych podujatí nielen počas roka 2013, ale i po ňom. Zostávajú žiť ďalej. Každý z výmenníkov je zameraný na špecifickú oblasť.

Vymennik Ludova

Výmenník Ľudová

Projekt SPOTs je výnimočný. Košice nepreleteli projektom Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 iba rýchlovlakom, ale na sídliskách sa vybudovala sieť výmenníkov s unikátnym konceptom, obsahom, a to je veľká devíza v prospech obyvateľov tohto mesta.  SPOTs podporuje komunitný rozvoj a občiansku participáciu, ktorá zahŕňa budovanie a podporu formálnych a neformálnych skupín obyvateľov, ich participáciu na rozvoji svojej komunity a veciach verejných. Sústreďuje sa aj na tvorbu a úpravu verejného priestranstva, ako sú podchody, parky, ihriská, miesta, kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia sídlisk, rekonštrukciu objektov výmenníkových staníc a úpravu ich okolia. Zameriava sa tiež na neformálne vzdelávanie a rozvoj dobrovoľníctva s cieľom vybudovať dobrovoľnícku platformu, vytvára podmienky pre medzikultúrnu výmenu skúseností, vzdelávanie kultúrnych operátorov a inštitúcií.

Program komunitný rozvoj vytvára podmienky pre sebarealizáciu a zapájanie sa obyvateľov do spolupráce s lokálnymi občianskymi združeniami, samosprávou a umelcami. Podporuje aktivity, ktoré znižujú mieru anonymity na sídliskách, prispievajú k zvýšeniu občianskej participácie a budovaniu komunitnej solidarity. Program sídliská prepája nové žánre, subkultúry špecifické pre sídliská a dostáva sídliskové umenie z okraja do centra. Nosnou myšlienkou programu dialógy je práca so seniormi, mládežou a so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva a tiež podpora nových prístupov ku komunitnej a sociálnej práci.

Viac o aktuálnom programe a dianí vo výmenníkoch sa dozviete na webovej stránke http://www.vymenniky.sk