Home » Posts tagged with » Zámer prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku

Zámer prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Košice

Zámer prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Košice

Prenájom časti pozemku parcely C, katastrálne územie: Severné mesto, číslo parcely 462/1, LV:11620 –  areál amfiteátra, 040 01 Košice o výmere 75 m², a to

a) za účelom využívania majetku na verejnoprospešné účely,
b) na dobu neurčitú,
c) nájomné: 2,50 € za 1m²/mesiac