Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na predmet:


Predmet zákazky / názov: Špeciálna kamera č.1


Predmet zákazky / názov: Videokamera