Vyhlasujeme súťaž o najvhodnejší návrh o spolupráci pri prevádzke Domu autentickej kultúry

K13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia

Kukučínova 2, 040 01 Košice

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie zámeru na obsahovú náplň „Domu autentickej kultúry“ 

za týchto súťažných podmienok:

I. Identifikácia vyhlasovateľa

Obchodné meno: K13-Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia

Sídlo: Kukučínova 2, 040 01 Košice

Právna forma: príspevková organizácia zriadená Mestom Košice

IČO:42323975

DIČ:2023874226

Štatutárny orgán: Mgr. Ján Kováč, riaditeľ

II. Predmet výzvy

Spolupráca s vyhlasovateľom a užívanie časti stavby súpis. č. 81, kat. úz. Skladná, obec Košice – Juh, okres Košice IV, evidované na LV č. 10527 (na Kukučínovej 2 v Košiciach – v Kasárňach/Kulturparku) v rozsahu nebytových priestorov, nachádzajúcich sa primárne na 4. nadzemnom podlaží s celkovou podlahovou plochou 1185,74 m2  (z toho aktívne plochy 778,2 m2, pomocné plochy 407,54 m2), respektíve na 3. nadzemnom podlaží v menšom rozsahu [ďalej spolu len „predmet užívania“]. Účastník výzvy berie na vedomie, že bude musieť uhrádzať faktúry vystavené za služby spojené s užívaním priestoru (elektrina, voda, teplo a iné).

Termín obhliadky priestorov si môžu uchádzači dohodnúť mailom, a to na adrese: peter.melicharek@k13.sk.

Predmet užívania je vo vlastníctve Mesta Košice a bol zverený do správy vyhlasovateľa v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmet užívania je súčasťou investície realizovanej v rámci regionálneho operačného programu (ďalej len „ROP“) na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) uzavretej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  zastúpeným Ministerstvom kultúry SR a Mestom Košice č. Z2217012001401 zo dňa 09. 03. 2012 v znení neskorších dodatkov na národný projekt „Kasárne/Kulturpark“. Národný projekt „Kasárne/Kulturpark“ bol zrealizovaný v rámci ROP v programovom období 2007 – 2013 – prioritná os 7, opatrenie 7.1 a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF – Investícia do vašej budúcnosti) a Štátneho rozpočtu SR vo väzbe na projekt Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 (ďalej len „EHMK“).

Účel spolupráce:

Účelom je spolupráca, ktorej výsledkom bude naplnenie obsahových cieľov Domu autentickej kultúry. Dom autentickej kultúry sa nachádza v budove Bravo, ktorá je uspôsobená na podporu kultúry a kreativity a rozvoj autentickej kultúry.

Účel spolupráce je:

  • vytvárať zázemie pre realizáciu aktivít zameraných na zachovanie a rozvoj tradičnej ľudovej – autentickej kultúry ako vyučovanie tanca, hudby, spevu, výtvarnej výchovy a umeleckých remesiel;
  • príprava kurzov a krátkodobých škôl tanca, spevu, vyšívania, šitia krojov pre mládež, dospelých a matky s deťmi;
  • organizovanie folklórnych programov a podujatí; iniciovanie aktivít a tvorba priestoru pre činnosť záujmových zoskupení v oblasti hudby, spevu, tanca, výtvarníctva a propagácie regionálnych osobitostí;
  • realizácia tých aktivít, ktoré sú zamerané na zachovanie a rozvoj tradičnej kultúry;
  • udržiavanie a prezentáciu autentickej kultúry košického regiónu a zároveň vytvárať priestor na využívanie prejavov tradičnej kultúry pre modernú umeleckú tvorbu.

Zmluvné podmienky:

Úspešný uchádzač (úspešných návrhov môže byť viac ako jeden) bude oslovený na uzatvorenie zmluvy o spolupráci, ktorej súčasťou budú Všeobecné zmluvné podmienky pri užívaní investičného majetku EHMK (ďalej len „VZP“), ktoré sú v prílohe tejto výzvy.

Uchádzači berú na vedomie, že zmluva o spolupráci bude schvaľovaná príslušným sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (SO/RO) pre Regionálny operačný program 2007-2013 (Ministerstvo kultúry SR).

III. Výzva je určená:

Výzvy sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá preukáže svoju spôsobilosť splniť účel spolupráce. Za preukázanie spôsobilosti sa považuje, činnosť uchádzača v kultúrnej oblasti obsahovo súvisiacej s účelom spolupráce.

Uchádzač je povinný predložiť doklad oprávňujúci vykonávať činnosti v rozsahu účelu spolupráce (uchádzač zapísaný v obchodnom registri alebo živnostenskom registri predloží originál výpisu z príslušného registra nie starší ako tri mesiace, osoby podnikajúce na základe iného oprávnenia predložia príslušný doklad o registrácii, iné právnické osoby – napr. občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby – predložia originál stanov, zriaďovateľskej listiny alebo iného obdobného dokumentu, ktorý musí obsahovať popis činnosti príslušnej právnickej osoby).

Vyhlasovateľ vylúči uchádzača, ktorý nesplnil vyššie uvedené podmienky, nepredložil požadované doklady alebo ak zistil, že predložené doklady sú neplatné alebo nepravdivé.

Originál dokladu možno nahradiť úradne overenou fotokópiou. Ak uchádzač predložil doklad v neoverenej kópii, vyhlasovateľ môže vyzvať kontaktnú osobu uchádzača, aby v lehote aspoň 5 pracovných dní predložila originál alebo úradne overenú kópiu dokladu; ak uchádzač túto povinnosť nesplní, bude sa to považovať za nesplnenie podmienok účasti. Vyhlasovateľ môže požiadať o originál dokladu od uchádzača.

IV. Obsah návrhov, miesto a termín podávania

Návrh záujemcu musí obsahovať:

a)   podrobný opis projektu Domu autentickej kultúry v zmysle bodu II týchto podmienok,

b)  doklady uvedené v bode III týchto podmienok,

c)   identifikačné údaje uchádzača v rozsahu názov (obchodné meno), sídlo, IČO, štatutárny orgán, DIČ a IČ DPH,

d)  oznámenie kontaktnej osoby uchádzača (meno, priezvisko, funkcia, telefonický kontakt, emailový kontakt).

Návrhy sú uchádzači povinní doručiť v písomnej podobe na adresu vyhlasovateľa (Kukučínova 2, 040 01 Košice, v termíne do 24.06.2014 do 17.00 hod. v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a s výrazným označením:

„Výzva – DOM AUTENTICKEJ KULTÚRY – neotvárať!“

Vyhodnotenie predložených ponúk bude uskutočnené dňa 28.06.2014. Návrhy nemôžu uchádzači po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do výzvy nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá podmienkam výzvy. Takéto návrhy vyhlasovateľ odmietne.

V. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa

  1. Náklady spojené s účasťou si hradí účastník sám.
  2. V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od uzatvorenia zmluvy o spolupráci s vyhlasovateľom výzvy, resp. v určenom termíne nepodpíše zmluvu o spolupráci, vyhlasovateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa pri vyhodnotení riadne predložených ponúk umiestnil ako ďalší v poradí.
  3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť vyhlásenú výzvu, a to aj bez uvedenia dôvodu odmietnutia.
  4. Do finálneho hodnotenia bude zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam výzvy.
  5. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky výzvy.

VI. Hodnotenie návrhov a vyhlásenie výsledkov

Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude posudzovať obsahovú náplň spolupráce na Dome autentickej kultúry so zreteľom na doterajšiu činnosť uchádzača.

Za účelom vyhodnotenia návrhov je vyhlasovateľ oprávnený zriadiť komisiu. Každý predložený návrh hodnotia členovia komisie samostatne s prihliadnutím na uvedené kritérium. Prijatý predložený návrh hodnotí každý člen komisie individuálne.

Úspešný uchádzač bude kontaktovaný samostatne (úspešných uchádzačov môže byť viac).

S uchádzačom, ktorý podal úspešný návrh, bude uzatvorená zmluva o spolupráci bez zbytočného odkladu po tom, ako bude zmluva o spolupráci odsúhlasená príslušným orgánom (SO/RO).

Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní od uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom, písomne upovedomí ostatných uchádzačov, ktorí neuspeli alebo ktorých návrhy boli odmietnuté.

VII. Osobitné ustanovenie

Uchádzač berie na vedomie, že náklady za služby spojené s užívaním predmetu užívania bude musieť uhrádzať v pravidelných intervaloch. Ak vyhlasovateľ na základe tejto výzvy neuzatvorí žiadnu zmluvu o spolupráci z dôvodu, že žiaden uchádzač vyhlasovateľ je oprávnený vyhlásiť novú výzvu a o jej vyhlásení bude informovať uchádzača podľa predchádzajúcej vety.

Príloha:

Všeobecné zmluvné podmienky (174 stiahnutí)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.