Výzva pre predajcov na trhu v Amfiteátri

Mestská časť Košice – Sever príslušná podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 47 a prílohami č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e) o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice – Sever

zriaďuje

príležitostný trh konaný počas podujatia

„REVIVAL FEST 2019“,

v Amfiteátri, Festivalové nám 2, 040 01 Košice.

Predajný čas: 07. 09. 2019 od 15:00 do 24:00 hod.

Prevádzkový čas sa začína hodinu pred predajným časom a končí hodinu po predajnom čase.

Poverený prípravou a správou: K 13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia mesta Košice, IČO: 42323975, sídlo: Kukučínova 2, 040 01 Košice, e-mail: office@k13.sk.

Účastníci príležitostného predaja: právnické a fyzické osoby s platným živnostenským oprávnením, registračnou pokladnicou, Rozhodnutím RÚVZ k predaju občerstvenia a potvrdením o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz). Poplatok za prenájom predajných stánkov je v kompetencii správcu príležitostného trhu.

Sortiment predávaného tovaru a poskytovaných služieb: predaj rýchleho občerstvenia zo stálych stánkov a mobilných bufetov (alkoholické a nealkoholické nápoje, čapované pivo, víno, guláš, pečené klobásky, hot-dog, cukrovinky a iné pochutiny). Predaj suvenírov účinkujúcich kapiel zo stánkov.

Účastníci príležitostného trhu:

fyzické osoby – predávajúci, kupujúci, návštevníci koncertu, účinkujúci v programe a organizátori kultúrneho podujatia.

Dodržiavanie čistoty a poriadku predaja: predávajúci je povinný v priestore trhového miesta udržať poriadok, dodržiavať základy hygieny primerané k druhu predaja. Odpad vzniknutý počas predaja a po skončení predaja umiestniť do zberných nádob, prípadne zobrať so sebou. Predávajúci je povinný po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.

Orgány dozoru oprávnené na kontrolu dodržiavania trhového poriadku:

správca trhoviska, mestská polícia, iné v zmysle osobitných predpisov. Pri vykonávaní kontroly sa uvedené orgány dozoru preukazujú služobným preukazom. Pri ukladaní pokút za porušenie povinností, orgány dozoru oprávnené na kontrolu dodržiavania trhového poriadku postupujú podľa osobitných právnych predpisov uvedených v§ 14 VZN.

Podmienky účasti predajcov na príležitostnom trhu počas podujatia REVIVAL FEST 2019

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 1. Miesto konania trhu: Amfiteáter, Festivalové námestie č. 2, 040 01 Košice.
 2. Termín konania trhu: od 07. 09. 2019 do 07. 09. 2019.
 3. Povinná otváracia doba: 15:00 – 24:00 hod.
 4. Poverený prípravou a správou je K 13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia mesta Košice (ďalej len ako: K 13).

B. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Všeobecné podmienky sú zahrnuté vo Všeobecne záväznom nariadení Mestskej časti Košice – Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice – Sever.
 2. Kategórie predajného sortimentu:
  1. mäsové špeciality,
  2. bezmäsité špeciality (langoše, lokše, syry, trdelníky, … ),
  3. víno a pivo,
  4. teplé a studené nealko nápoje
  5. drobné pochutiny
  6. suveníry.
 3. Predaj vína a piva je povolený vo všetkých kategóriách okrem suvenírov.
 4. Predaj punču a jeho napodobenín je zakázaný!
 5. Sortiment, rozmiestnenie a počet stánkov je v kompetencii K 13.

C. OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Víno je oprávnený predávať len jeho výrobca alebo predajca, ktorý je priamym zmluvným partnerom
 2. (odberateľom) výrobcu.
 3. Uchádzač v kategórii týkajúceho sa občerstvenia musí byť oprávnený na výkon činnosti, ktorú má v súvislosti s prevádzkovaním predajného zariadenia realizovať a disponuje všetkými potrebnými povoleniami v súlade s právnymi predpismi SR a vykonáva túto činnosť minimálne jeden rok. Uchádzač ponúkajúci občerstvenie musí preukázať celoročné pôsobenie v gastronomických službách na úseku činnosti, ktorá je zhodná alebo obdobná s príslušnou kategóriou (napr. rýchle občerstvenie, reštaurácia, vináreň … ), a to najmä zápisom v živnostenskom registri – zriadenie trvalej prevádzky a rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva z trvalej prevádzky.
 4. K 13 nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý
  1. nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami, ak sa vyžadujú,
  2. nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči Mestskej časti Košice – Sever alebo K 13
  3. nemá platné živnostenské oprávnenie (pri občerstvení – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu),
  4. porušoval zmluvné podmienky pri predaji na príležitostných mestských trhoch (napr. vianočné trhy) v minulých rokoch,
  5. porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na príležitostných mestských trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.).

D. INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

 1. K 13 s úspešnými uchádzačmi uzatvorí nájomnú zmluvu, na základe ktorej uchádzač (ako nájomca) bude oprávnený užívať príslušnú plochu za účelom prevádzkovania predajného miesta.
 2. K 13 (ako prenajímateľ) je oprávnené pri podstatnom porušení zmluvy odstúpiť od zmluvy a/alebo uplatniť si voči uchádzačovi (nájomcovi) zmluvnú pokutu až do výšky 500 €. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje
  1. nezaplatenie nájomného v stanovenej lehote,
  2. nedodržanie technicko-hygienických podmienok prevádzkovania predajných miest,
  3. užívanie predajného miesta v rozpore so stanoveným účelom,
  4. prenechanie predmetu nájmu do podnájmu alebo iného užívania tretej osobe,
  5. porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov pri predaji, najmä na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny a právnych predpisov týkajúcich sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania.

K 13 (ako prenajímateľ) je oprávnené odstúpiť od zmluvy a/alebo uplatniť si voči uchádzačovi (nájomcovi) zmluvnú pokutu až do výšky 500 € aj v prípade, ak sa preukáže, že uchádzač v čase podania prihlášky nemal splnené podmienky účasti predajcov na príležitostnom trhu k podujatiu REVIVAL FEST 2019.

E. SPÔSOB URČENIA NÁJOMNÉHO ZA PRENAJATÚ PLOCHU A PREDAJNÉ ZARIADENIA

 1. Výška nájomného je určená pre predajné miesta a predajné zariadenia rozhodnutím riaditeľa K 13 č. 02/ 2019, a to nasledujúcim spôsobom:
  1. Predajné miesto pre občerstvenie: 1 bm (bežný meter) x 3 m (šírka x hĺbka) … 17 €.
  2. Atypické predajné miesto pre občerstvenie vo vyhradenom priestore: 1 m x 1 m (šírka x hĺbka) … 5,5 €.
  3. Predajné miesto pre suveníry: do 10 m x 10 m (šírka x hĺbka) … 15 €.
  4. Stánok malý vrátane el. energie: 6 m x 6 m (šírka x hĺbka) … 120 €.
  5. Stánok veľký vrátane el. energie: 12 m x 12 m (šírka x hĺbka) … 150 €.
  6. Elektrická prípojka: 2,2 kW … 10 €.

F. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 02. 09. 2019.
 2. Prihlášku treba zaslať na adresu:

K 13 – Košické kultúrne centrá
sekretariát
Kulturpark, Kukučínova 2
040 01 Košice – Juh

alebo emailom na emailovú adresu: amfiteater.ke@k13.sk (v prípade, že vám do 36 hodín nebude potvrdené doručenie emailovej prihlášky, kontaktujte správcu na nižšie uvedenom tel. čísle).

Telefonické informácie: +421 918 937 336

Akceptovaná bude len jedna prihláška.

Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí boli zaradení do zoznamu žiadateľov, informovaní o mieste, čase a spôsobe výberu predajcov.

Prihláška pre predávajúcich - RevivalFest 2019 (77 stiahnutí)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.