Výzva pre predajcov na Trhu v Amfiteátri

Hokejové mestečko 2019 v Amfiteátri v Košiciach, ktoré bude otvorené od 10. do 26. mája 2019, poskytne počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku priestor predajcom občerstvenia. K13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia mesta Košice, vyzýva záujemcov o predaj prihlásiť sa na príležitostné trhy a prenajať si stánok alebo predajné miesto za stanovených podmienok.

Podmienky účasti predajcov na Trhu v Hokejovom mestečku 2019

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 1. Miesto konania trhu: Amfiteáter, Festivalové námestie č. 2, 040 01 Košice
 2. Termín konania trhu: od 10. 05. 2019 do 26. 05. 2019
 3. Povinná otváracia doba: 14:00 – 22:00 hod.
 4. Poverený prípravou a správou je K 13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia mesta Košice

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Všeobecné podmienky sú zahrnuté vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Košice č. 45 v časti Príležitostné trhy (VZN je prístupné aj na webovej stránke mesta Košice www.kosice.sk/vzn.php?id=35).
 2. Kategórie predajného sortimentu:
  • mäsové špeciality
  • bezmäsité špeciality (langoše, lokše, syry, trdelníky…)
  • víno a pivo
  • teplé a studené nealko nápoje
  • drobné pochutiny
  • suveníry
 3. Predaj vína a piva je povolený vo všetkých kategóriách okrem suvenírov.
 4. Sortiment, rozmiestnenie a počet stánkov je v kompetencii správcu Trhu v Hokejovom mestečku.

OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA

 1. Víno je oprávnený predávať len jeho výrobca alebo predajca, ktorý je priamym zmluvným partnerom (odberateľom) výrobcu.
 2. Predajca je oprávnený predávať len pivo z portfólia: Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s..Uchádzač sa zaväzuje v prípade jeho výberu, a uzatvorenia nájomnej zmluvy so správcom, zložiť jednorazovú vratnú kauciu vo výške 500 € na účet správcu.
 3. Uchádzač v kategórii týkajúceho sa občerstvenia musí byť oprávnený na výkon činnosti, ktorú má v súvislosti s prevádzkovaním predajného zariadenia realizovať a disponuje všetkými potrebnými povoleniami v súlade s právnymi predpismi SR a vykonáva túto činnosť minimálne jeden rok. Uchádzač ponúkajúci občerstvenie musí preukázať celoročné pôsobenie v gastronomických službách na úseku činnosti, ktorá je zhodná alebo obdobná s príslušnou kategóriou (napr. rýchle občerstvenie, reštaurácia, vináreň…), a to najmä zápisom v živnostenskom registri – zriadenie trvalej prevádzky a rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva z trvalej prevádzky.
 4. Správca Trhu v Hokejovom mestečku nezaradí do zoznamu žiadateľov uchádzača, ktorý
  • nepodal prihlášku do stanoveného termínu spolu s potrebnými prílohami, ak sa vyžadujú
  • nemá vysporiadané finančné (daňové a nedaňové) záväzky voči mestu Košice
  • nemá platné živnostenské oprávnenie (pri občerstvení – poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu)
  • porušoval zmluvné podmienky pri predaji na príležitostných mestských trhoch (napr. vianočné trhy) v minulých rokoch
  • porušil všeobecne záväzné právne predpisy pri predaji na príležitostných mestských trhoch v minulých rokoch, najmä porušil právne predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny, právne predpisy týkajúce sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania a z toho dôvodu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu zo strany príslušného správneho orgánu (napr. regionálny úrad verejného zdravotníctva, daňový úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce a pod.)

INFORMÁCIA O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH

 1. Správca s úspešnými uchádzačmi uzatvorí nájomnú zmluvu, na základe ktorej uchádzač (ako nájomca) bude oprávnený užívať príslušnú plochu za účelom prevádzkovania predajného miesta.
 2. Správca (ako prenajímateľ) je oprávnený pri podstatnom porušení zmluvy odstúpiť od zmluvy a/alebo uplatniť si voči uchádzačovi (nájomcovi) zmluvnú pokutu až do výšky 500 €. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje
  • nezaplatenie nájomného v stanovenej lehote
  • nedodržanie technicko-hygienických podmienok prevádzkovania predajných miest
  • užívanie predajného miesta v rozpore so stanoveným účelom
  • predaj iného druhu, resp. značky piva ako piva z portfólia: Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.
  • prenechanie predmetu nájmu do podnájmu alebo iného užívania tretej osobe
  • porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov pri predaji, najmä na úseku ochrany spotrebiteľa, na úseku hygieny a právnych predpisov týkajúcich sa používania registračných pokladníc a zákazu nelegálneho zamestnávania

Správca (ako prenajímateľ) je oprávnený odstúpiť od zmluvy a/alebo uplatniť si voči uchádzačovi (nájomcovi) zmluvnú pokutu až do výšky 500 € aj v prípade, ak sa preukáže, že uchádzač v čase podania prihlášky nemal splnené podmienky účasti predajcov na Trhoch v Hokejovom mestečku 2019.

SPÔSOB URČENIA NÁJOMNÉHO ZA PRENAJATÚ PLOCHU A PREDAJNÉ ZARIADENIA

 1. Výška nájomného je určená pre predajné miesta a predajné zariadenia, a to nasledujúcim spôsobom:
 2. Predajné miesto pre občerstvenie: 1 bm (bežný meter) x 3 m (šírka x hĺbka) 17 €.
 3. Atypické predajné miesto pre občerstvenie vo vyhradenom priestore: 1 m² 5,5 €.
 4. Predajné miesto pre suveníry: do 10 m² 15 €.
 5. Stánok malý vrátane el. energie: 6 m² 120 €.
 6. Stánok veľký vrátane el. energie: 12 m² 150 €.
 7. Elektrická prípojka: 2,2 kW 10 €.
 8. V prípade, ak sa prihlási viac uchádzačov ako sú kapacitné možnosti Trhu v Hokejovom mestečku, uplatní sa postup podľa § 7 odsek 4 Trhového poriadku príležitostných trhov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Termín ukončenia preberania prihlášok: 08. 05. 2019.
 2. Prihlášku treba zaslať na adresu:

K 13 – Košické kultúrne centrá
Sekretariát
Kulturpark, Kukučínova 2
040 01 Košice – Juh

alebo emailom na emailovú adresu: office@k13.sk (v prípade, že Vám do 36 hodín nebude potvrdené doručenie emailovej prihlášky, kontaktujte správcu na nižšie uvedenom tel. čísle).

Telefonické informácie: +421 903 713 053

 1. Akceptovaná bude len jedna prihláška.
 2. Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci uchádzači, ktorí boli zaradení do zoznamu žiadateľov, informovaní o mieste, čase a spôsobe výberu predajcov.

Technicko-hygienické podmienky prevádzkovania predajných miest

 • Povinná otváracia doba od 14:00 – 22:00 hod. 
 • Predajca môže poskytovať svoje služby počas trhov len s vydaným „Povolením na predaj“, ktoré vystaví organizátor. Bez tohto povolenia je predaj zakázaný.
 • Zásobovanie stánkov tovarom denne do 13:00 a po 22:00 hod.
 • Zásobovanie pitnou vodou pre potreby stánkového predaja a používanie WC zo strany personálu stánkov – v priestoroch sociálnych zariadení.
 • Vrecia na tuhý odpad si zabezpečí každý predajca na svoje náklady. Podľa platného VZN č. 137 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a zákona o odpadoch prevádzkovateľ stánkového predaja pre občerstvenie musí jedlé oleje a tuky zhromažďovať v oddelených nádobách. Stravovacie zariadenie je povinné pred podpisom zmluvy predložiť na odd. ŽP a ŠSÚ kópiu zmluvy na ďalšie nakladanie s týmito odpadmi. Je prísne zakázané vylievať tekutý odpad do kanalizačnej siete.
 • Živnostenské oprávnenie, súhlas orgánu hygienického dozoru a zdravotný preukaz je povinný každý predávajúci v stánku (podľa sortimentu) predložiť na požiadanie kontrolných orgánov. Žiadateľ zodpovedá za dodržiavanie všetkých zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných platných právnych predpisov.
 • Sortiment uvedený v prihláške je záväzný. Prípadné zmeny a doplnenia ponúkaného tovaru nebudú akceptované. Z alkoholických nápojov je povolený výlučne predaj vína a piva.
 • Na zaujatej ploche sú predajcovia povinní zabezpečiť poriadok a predajné miesto s okolím udržiavať v  čistote.  Pri stánkoch s grilmi je predajca povinný umiestniť pod gril podložku. Taktiež zodpovedá za dodržiavanie nočného pokoja (od 22:00 do 6:00 hod.).
 • Technicko – hygienické podmienky sú záväzné a musia byť umiestnené v predajnom stánku na viditeľnom mieste.

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.